1. แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ของกรมปศุสัตว์ (DLD-C) ในระดับพื้นที่

2. แผนงานและภารกิจของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

      2.1 การเฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำผิดกฏหมายด้านปศุสัตว์

      2.2 จัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล

      2.3 รณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง

3. รายงานการประชุมและหนังสือแจ้งรายงานการประชุมให้แก่หน่วยงานในจังหวัด 

      3.1 รายงานการประชุม ครั้งที่ 1/256

            ภาพการประชุมประสานงานราชการ ครั้งที่ 1/2567 

       3.2 รายงานการประชุม ครั้งที่ 2/256

                      ภาพการประชุมประสานงานราชการ ครั้งที่ 2/2567 

       3.3 รายงานการประชุม ครั้งที่ 3/2567 

                     ภาพการประชุมประสานงานราชการ ครั้งที่ 3/2567 

4. สรุปผลการดำเนินงาน ปัจจัยแห่งความสำเร็จ (Key Success Factor) ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะ

      4.1 การเฝ้าระวังและปราบปรามการกระทำผิดกฏหมายด้านปศุสัตว์

      4.2 จัดตั้งคลังเสบียงสัตว์ประจำตำบล

      4.3 รณรงค์ทำความสะอาดและทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในพื้นที่เสี่ยง