S 79446027

           วันนี้วันอังคารที่ 6 มีนาคม 2561 ณ. โรงแรมเจ.พี.เอ็มเมอรัลด์ อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร เวลา 15.00 น. สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์และสัตว์น้ำ กิจกรรมเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพดี (ภายใต้แผนปฎิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561) โดยท่านนิกร สุกใส ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็น ประธานในพิธีเปิด มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรมจาก 9 อำเภอๆละ 50 ราย รวม 450 ราย และมีวัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรมเพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพดี โดยวิธีผสมเทียมซึ่งจังหวัดยโสธรมีหน่วยผสมเทียม 10 หน่วยในการให้บริการ พร้อมเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในการให้คำแนะนำ ในการจัดการด้านอาหารสัตว์ ,การควบคุมป้องกันโรค และการบริหารจัดการฟาร์ม  โดยการปรับระบบการเลี้ยงสู่ระบบการเลี้ยงแบบประณีต (Intensive Farm) เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มและผลิตสินค้าที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาด สร้างโอกาสในการแข่งขัน ทำให้เกษตรกรมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้นในสภาวะที่ราคาสินค้า พืชผลทางการเกษตรตกต่ำ

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร   (ภาพ - ข่าว : กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ 6 มี.ค. 61)