S 79642640

              วันนี้ (วันพุธที่ 7 มีนาคม 2561) ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา โรงเรียนเทศบาลท่าตูม ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมพิธีเปิดและนำเจ้าหน้าที่เข้าร่วมปฏิบัติงานโครงการสัตวแพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์ โดยมีนายสัตวแพทย์จีระศักดิ์ พิพัฒนพงศ์โสภณ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ เป็นประธานเปิด จุดประสงค์ของโครงการฯ เพื่อให้เกษตรกรผู้ยากไร้ ในพื้นที่ห่างไกลความเจริญหรือขาดโอกาสให้ได้รับบริการด้านการรักษาพยาบาลสัตว์  รวมทั้งมีความรู้เกี่ยวกับด้านการเลี้ยงสัตว์ และการดูแล สุขภาพสัตว์  ซึ่งนำกลับไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการประกอบอาชีพการเลี้ยงสัตว์ต่อไป

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร  (ภาพ - ข่าว : กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ 7 มี.ค. 61)