S 80207899 

      วันนี้วันพฤหัสบดีที่ 8 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 น. ณ  ศูนย์อาหารสัตว์อินทรีย์ (Feed Center) กลุ่มเกษตรกรรมธรรมชาติหนองยอ ตำบลกำแมด อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร   สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการผลิตพืชเศรษฐกิจ ปศุสัตว์ และสัตว์น้ำ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2561 กิจกรรมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ โดยนายวิสุทธิ์ สารพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม มีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม จาก 4 อำเภอ คือ อ.เลิงนกทา 10 ราย อ.ไทยเจริญ 10 ราย อ.คำเขื่อนแก้ว 20 ราย และ อ.ป่าติ้ว 6 ราย รวมทั้งสิ้น 46 ราย  โดยมีนายประสิทธิ์ ศรีส่อง ผ.อ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์อำนาจเจริญ และนายเริ่ม ชูรัตน์ (เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์และได้รับการรับรองมาตรฐานปศุสัตว์อินทรีย์) ร่วมเป็นวิทยากร  ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกร มีอาชีพและรายได้เสริมจากการเลี้ยงไก่ไข่ในระบบปศุสัตว์อินทรีย์ควบคู่กับการปลูกข้าวอินทรีย์ให้มีความยั่งยืน และเป็นการผลิตอาหารที่มีความปลอดภัยสูงสุด ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค โดยเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้ทักษะเรื่องการเลี้ยงไก่ไข่ในระบบปศุสัตว์อินทรีย์ การให้อาหารไก่ไข่อินทรีย์ และการจัดการด้านสุขภาพไก่ไข่อินทรีย์

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร  (ภาพ - ข่าว : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 8 มี.ค. 61)