49675

        วันนี้วันพุธที่ 14 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านคำครตา ต.ดงมะไฟ อ.ทรายมูล จ.ยโสธร เวลา 09.00 น. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร "ปศุสัตว์อินทรีย์ : การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์" รุ่นที่ 1 จำนวนเกษตรกร 31 ราย โดยมีนายวิสุทธิ์ สารพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม นายศรชัย คงสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้และให้บริการทางวิชาการเรื่องปศุสัตว์อินทรีย์ : การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ ที่มีความสนใจทำฟาร์มในระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ให้มีความรู้ความเข้าใจถูกต้อง ให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนปศุสัตว์อินทรีย์ อีกทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะการพัฒนาการผลิตสู่ปศุสัตว์อินทรีย์และกระบวนการรับรองด้วย    ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้หลักเกณฑ์มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เช่น การจัดการอาหารไก่ไข่ ระยะต่างๆ คุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่น รวมถึงการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีในท้องถิ่นซึ่งเกษตรกรสามารถประกอบสูตรอาหารไก่ไข่อินทรีย์ได้อย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไก่ไข่อินทรีย์ต่อไป

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร   (ภาพ - ข่าว : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 14 มี.ค. 61)