50755

              วันพฤหัสบดีที่ 15 มีนาคม 2561 ณ สำนักงานปศุสัตว์ปศุสัตว์อำเภอกุดชุม อ.กุดชุม จ.ยโสธร เวลา 09.00 น. ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานีร่วมกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร "ปศุสัตว์อินทรีย์ : การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์" รุ่นที่ 2 จำนวนเกษตรกร  อ.เลิงนกทาและ อ.กุดชุม 29 ราย โดยมีนายวิสุทธิ์ สารพัฒน์ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม นายศรชัย คงสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี เป็นผู้กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์    ของการฝึกอบรมเพื่อถ่ายทอดความรู้และให้บริการทางวิชาการเรื่องปศุสัตว์อินทรีย์ : การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ แก่เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์ ที่มีความสนใจทำฟาร์มในระบบการผลิตปศุสัตว์อินทรีย์ ให้มีความรู้ความเข้าใจถูกต้อง ให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนปศุสัตว์อินทรีย์ อีกทั้งยังเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ระดมความคิดเห็น และข้อเสนอแนะการพัฒนาการผลิตสู่ปศุสัตว์อินทรีย์และกระบวนการรับรองด้วย ซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้เรียนรู้หลักเกณฑ์มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ เช่น การจัดการอาหารไก่ไข่ ระยะต่างๆ คุณค่าทางโภชนะของวัตถุดิบอาหารสัตว์ในท้องถิ่น รวมถึงการใช้วัตถุดิบอาหารสัตว์ที่มีในท้องถิ่นซึ่งเกษตรกรสามารถประกอบสูตรอาหารไก่ไข่อินทรีย์ได้อย่างถูกต้อง เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตไก่ไข่อินทรีย์ต่อไป

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร   (ภาพ - ข่าว : กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 15 มี.ค. 61)