01 Copy

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม 2561 เวลา 07.00 น. สำนักงานปศุสัตว์ยโสธรจัดอบรมพัฒนาบุคลากร ตามตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชารอบที่ 2/2561 เรื่อง คุณธรรม จริยธรรม กับการเป็นข้าราชการที่ดี ณ วัดป่าหนองแข้ดง อำเภอหนองพอก จังหวัดยโสธร

 

ที่มาของข้อมูล : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร  (ภาพ - ข่าว : ฝ่ายบริหารทั่วไป 17 ส.ค 61)