5 0021

“ฝึกอบรมเกษตรกรกิจกรรมพัฒนาศักยภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพดี”

       วันที่ 27 ธันวาคม 2561 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมเกษตรกร ภายใต้แผนปฏิบัติราชการจังหวัดยโสธร ประจำปีงบประมาณ2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมเกษตรกรในการปรับปรุงรูปแบบการเลี้ยงในการปรับปรุงรูปแบบการเลี้ยงโคเนื้อไปสู่ระแบบการเลี้ยงโคเนื้อแบบประณีต (Intensive Farm) ให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตการทำงานของเกษตรกร การลดต้นทุนการผลิตและเป็นไปตามกลไกของตลาด เกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรบ จำนวน 500 ราย ณ โรงแรม เจ.พี. เอ็มเมอรัลด์ จังหวัดยโสธร

(ภาพ - ข่าว: ฝ่ายยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 27 ธันวาคม 2561)