“ปศุสัตว์ยโสธรตรวจเยี่ยมกลุ่มไก่ไข่อินทรีย์วิถียโสธร”

85199

                 21 มกราคม 2562 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ได้ลงพื้นที่ติดตามตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์วิถียโสธรเพื่อให้คำแนะนำในการจัดการเลี้ยงดูและรับทราบปัญหาการดำเนินงานของกลุ่มในพื้นที่หมู่ 5,11 ต.บากเรือ อ.มหาชนะชัย จ.ยโสธรจากนั้นได้ไปตรวจเยี่ยมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอมหาชนะชัยเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่  

                             

 

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 21 มกราคม 2562)