“ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ติดตามการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ พบเกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น”

S 52175003

10 ก.ย.63 น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมนายวิฑูรย์ ละคร ปศุสัตว์อำเภอไทยเจริญ และนายณรงค์ แสงบุญ ผู้ใหญ่บ้าน ม.4 ต.คำไผ่ อ.ไทยเจริญ ลงพื้นที่ ม.4 ต.คำไผ่ อ.ไทยเจริญ เพื่อตรวจติดตามผลการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ ภายหลังการมอบพันธุ์ไก่ไข่รายละ 10 ตัวและปัจจัยการผลิต ได้แก่ อาหารสัตว์ อวนตาข่าย ที่ให้อาหาร ที่ให้น้ำ ให้แก่เกษตรกร เพื่อฟื้นฟูเยียวยาจากการได้รับผลกระทบของอุทกภัยในปี 2562 พบว่าไก่ไข่เริ่มให้ผลผลิต ได้ไข่ไก่ร้อยละ 90 หรือ 9 ฟองต่อวัน ช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน ได้ไข่ไก่เป็นอาหารให้ลูกหลานไปโรงเรียน เหลือก็ขายในชุมชน สร้างรายได้เสริม เพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สร้างความพึงพอใจให้กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก ทั้งนี้ ในพื้นที่ อ.ไทยเจริญ มีเกษตรกรเข้าร่วมการส่งเสริมการเลี้ยงไก่ไข่ 377 ราย รวมไก่ไข่ 3,770 ตัว

 

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 10 กันยายน 2563)