“ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมกับโรงพยาบาลยโสธร พัฒนามาตรฐานการชำแหละเนื้อสัตว์

สร้างความปลอดภัยต่อผู้บริโภค”

S 52428941

21 ก.ย.63 น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมน.สพ.พิทักษ์ เผ่าผา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมกับกลุ่มงานอาชีวอนามัย โรงพยาบาลยโสธร ลงพื้นที่ โรงงานชำแหละเนื้อสุกร ของเทศบาลตำบลทรายมูล อ.ทรายมูล ซึ่งมีกำลังการผลิตสุกร 500 ตัว/วัน เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่พนักงานของโรงงานด้านมาตรฐานกระบวนการชำแหละเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะ มาตรการป้องกันไม่ให้เนื้อสัตว์ปนเปื้อนกับสิ่งสกปรก การทำความสะอาดและฆ่าเชื้ออุปกรณ์ชำแหละเนื้อ ได้แก่ โต๊ะ มีด เขียง ก่อนและหลังปฏิบัติงาน การตรวจสุขภาพของพนักงานประจำปี และการจัดให้มีพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจำโรงงาน ทำหน้าที่ตรวจสุขภาพสัตว์และเนื้อสัตว์ ไม่ให้มีโรคระบาดสัตว์และโรคติดต่อจากสัตว์ สู่คน เช่น โรควัณโรค โรคแท้งติดต่อ โรคหูดับหรือโรคแซลโมเนลลา โรคพยาธิเม็ดสาคู คัดเลือกเนื้อสัตว์ที่มีลักษณะเหมาะสมต่อการบริโภค เช่น ไม่มีฝีหนอง เนื้อตาย ไม่มีสารพิษหรือสารเคมีตกค้าง ไม่มีสิ่งแปลกปลอม เช่น เข็ม ลวด เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้บริโภคเนื้อสัตว์ ทั้งนี้ประชาชนสามารถเลือกซื้อเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัยได้จากสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ปศุสัตว์จังหวัดให้การรับรอง ซึ่งใน จ.ยโสธร มี 30 แห่ง กระจายอยู่ตามอำเภอ โดยขอให้สังเกตป้ายสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK”

 

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 21 กันยายน 2563)