“ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day”

1

2 ต.ค. 63 น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่ม/ฝ่าย ร่วมกันทำกิจกรรมทำความสะอาด (Big Cleaning Day) พื้นที่บริเวณภายนอกอาคารสำนักงาน ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยกิจกรรม 5 ส เพื่อช่วยสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน และเกิดความสะอาดเรียบร้อย เป็นที่ประทับใจของผู้มาติดต่อราชการ โดยปศุสัตว์จังหวัด ได้ประกาศนโยบาย และเป้าหมายของการจัดทำกิจกรรม 5 ส ให้เจ้าหน้าที่ได้รับทราบ และกำหนดให้ทำกิจกรรม 5 ส ทุกวันศุกร์แรกของเดือนรวมทั้งกระตุ้นให้มีการทำกิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง

 

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2 ตุลาคม 2563)