“ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มโคขุน สร้างงาน สร้างรายได้ ในท้องถิ่น”

S 52822157


7 ต.ค. 63 น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมนายบรรลือ กล่ำพลู ปศุสัตว์อำเภอกุดชุม ลงพื้นที่ ณ กลุ่มโคขุนหนองแหน ม.7 ต.หนองแหน อ.กุดชุม มีนายสุพี วงศ์พิทักษ์ เป็นประธานกลุ่ม สมาชิก 230 ราย เลี้ยงโคพันธ์ุลูกผสมชาโลเลย์ รวม 2,750 ตัว เพื่อส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์จากเนื้อโคขุนประเภทต่างๆ รวมทั้งหมวกคาวบอย และสร้อยคอโบโลไทด์ ซึ่งจ้างเเรงงานในท้องถิ่น นักเรียน นักศึกษา ในการทำ โดยกลุ่มโคขุนหนองแหน จะสอนการทำหมวกคาวบอย และสร้อยคอโบโลไทด์ให้ฟรี และจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ให้รับงานไปทำที่บ้าน จ่ายค่าแรงในการทำหมวกคาวบอย และสร้อยคอโบโลไทด์ ให้ผู้รับจ้าง ชิ้นละ 50 บาท ซึ่งสินค้าหมวกคาวบอย และสร้อยคอโบโลไทด์ เป็นที่นิยมของตลาดมากสำหรับนำไปประกอบเครื่องแต่งกายสไตล์คาวบอย ผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ จึงเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้เป็นอย่างดี

 

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 19 ตุลาคม 2563)