“ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร จัดให้มี ปศุสัตว์ตำบล เพื่อสนับสนุนอาชีพการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกร”

S 52830527

8 ต.ค.63 น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมหารือกับปศุสัตว์อำเภอทุกอำเภอ เพื่อปรับโครงสร้าง มอบหมายให้พนักงานจ้างเหมาช่วยงานสัตวแพทย์ 25 คน ทำหน้าที่ ปศุสัตว์ตำบล รับผิดชอบงานด้านปศุสัตว์ คนละ 1-2 ตำบล เพื่อให้การช่วยเหลือ บริการด้านการเลี้ยงสัตว์แก่เกษตรกรเป็นไปอย่างใกล้ชิด ได้แก่ การส่งเสริมอาชีพการเลี้ยงสัตว์ การปรับระบบการป้องกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม(GFM) การสำรวจสภาวะโรคระบาดสัตว์ การฉีดวัคซีนป้องกันโรคสัตว์ การปลูกพืชอาหารสัตว์ การพัฒนาปรับปรุงพันธุ์สัตว์ การเชื่อมโยงตลาดขายสินค้าปศุสัตว์ การแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ และการแก้ไขปัญหาให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ ภายใต้การกำกับ ดูแลของปศุสัตว์อำเภอ เนื่องจาก จังหวัดยโสธร มีเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ มากถึง 50,387 รายในพื้นที่ 78 ตำบล 9 อำเภอ เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอที่มีอำเภอละ 1-2 คน อาจให้บริการได้ไม่ทั่วถึง การมีปศุสัตว์ตำบลจะทำให้เกษตรกรได้รับบริการด้านปศุสัตว์อย่างใกล้ชิดมากขึ้น ลดความสูญเสียของสัตว์เลี้ยงจากโรคระบาด มีการเลี้ยงสัตว์อย่างถูกหลักวิชาการ และใช้ยาอย่างถูกวิธี ส่งผลทำให้ไม่มีสารตกค้างในเนื้อสัตว์ สร้างความปลอดภัยต่อผู้บริโภค ทำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน พร้อมนี้ ได้มอบเกียรติบัตรให้แก่ปศุสัตว์ตำบล ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นในรอบปีที่ผ่านมา

 

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 8 ตุลาคม 2563)