“ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร รับรองมาตรฐานฟาร์มจิ้งหรีด เป็นแห่งแรกของจังหวัดยโสธร”

S 53305489

11 พ.ย.63 น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมนายศรากร ปิยวรานนท์ รักษาการปศุสัตว์อำเภอ เลิงนกทา ลงพื้นที่ เจ๊บางฟาร์ม ตั้งอยู่เลขที่ 177 ม.8 ต.บุ่งค้า อ.เลิงนกทา เพื่อมอบใบรับรองการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับฟาร์มจิ้งหรีดหรือมาตรฐานฟาร์มจิ้งหรีด ซึ่งเป็นฟาร์มมาตรฐานแห่งแรกของจังหวัดยโสธร มีการเลี้ยงจิ้งหรีด จำนวน 30 บ่อ อาหารหลักใช้ฟักทองฝานเป็นชิ้นบางๆ เสริมด้วยอาหารสำเร็จรูปชนิดผงใช้เงินลงทุนครั้งแรกประมาณ 2,500 บาท/บ่อ เลี้ยงจิ้งหรีดจนอายุ 37 วันจึงจับขาย ในราคา 100 บาท/กิโลกรัม โดยใน 1 บ่อ มีจิ้งหรีดน้ำหนักประมาณ 20 กิโลกรัม ขายได้ 2,000 บาท รวม 30 บ่อ หักต้นทุนแล้วมีกำไรสุทธิประมาณ 30,000 บาท สามารถเลี้ยงได้ปีละ 6 รุ่น สร้างรายได้ที่ดีให้แก่เกษตรกร เนื่องจากเป็นที่ต้องการของพ่อค้า แม่ค้าใน จ.ยโสธร ในการนำไปทอดหรือคั่วขาย นอกจากนี้ฟาร์มแห่งนี้ยังมีการแปรรูปเป็นจิ้งหรีดกรอบ จิ้งหรีดแช่แข็ง เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า โดยได้รับใบอนุญาตสถานที่ผลิตอาหารจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยโสธร สำหรับฟาร์มจิ้งหรีดที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน มีองค์ประกอบตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ ทำเลที่ตั้งฟาร์มไม่มีความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนสารเคมีและยากำจัดศัตรูพืช โรงเรือนมีความมั่นคงแข็งแรง มีตาข่ายรอบโรงเรือน ทำความสะอาดบ่อเลี้ยงจิ้งหรีดก่อนนำไข่จิ้งหรีดลงบ่อ มีอาหารและน้ำสะอาด มีการควบคุมแมลงไม่ให้เข้ามา ในโรงเรือนได้ ทำความสะอาดภาชนะก่อนเลี้ยงจิ้งหรีดรุ่นใหม่ทุกรอบการผลิต การใช้ยาต้องอยู่ภายใต้การดูแลของสัตวแพทย์ รวบรวมขยะ ของเสียและมูลจิ้งหรีดในภาชนะที่มีฝาปิดมิดชิด เพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคว่าจิ้งหรีดมีคุณภาพ  ปลอดภัย และไม่มีสารพิษตกค้าง

 

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 11 พฤศจิกายน 2563)