“ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ วิถียโสธร”

S 53346684

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน 2563 น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมกิจกรรม "ลงเคียว เกี่ยวข้าว ปี 2563" และร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวอินทรีย์ระยะปรับเปลี่ยนของจังหวัดยโสธร ตามโครงการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ประจำปี 2563 ซึ่งเป็นข้อตกลงรับซื้อข้าวหอมมะลิอินทรีย์ตามมาตรฐาน PGS และ Yaso BOSจำนวน 200,000 ก.ก. ในพื้นที่ 600 ไร่ ณ ทุ่งข้าวหอมมะลิอินทรีย์ บ้านโคกกลาง ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรเป็นประธาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัด ประธานหอการค้าจังหวัด ประธานกรรมการ บริษัท อิออน ท๊อปแวลู (ประเทศไทย) จำกัด ผู้แทนภาคเอกชน เครือข่ายเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร ร่วมกิจกรรมดังกล่าว ปัจจุบันมีเกษตรกรนำพื้นที่เข้าร่วมทำเกษตรอินทรีย์ 41,583 ราย พื้นที่รวม 352,318 ไร่

 

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 12 พฤศจิกายน 2563)