“ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ สร้างงาน สร้างรายได้

แก่เกษตรกรในช่วงหน้าแล้ง”

1

4 มี.ค.64 น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมกับนางสาวนงนุช จงเรืองศรี หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ จากศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์มหาสารคาม และกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์ เป็นเมนูอาหาร 3 เมนู ได้แก่ ไก่เส้น ไก่ต้มน้ำปลา และไก่หมาล่าเสียบไม้ ซึ่งมีต้นทุนการทำต่ำ ขายได้ราคาดี แก่กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ 10 รายในพื้นที่ อ.เมืองยโสธร ที่เป็นเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer) ณ ห้องประชุม สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เพื่อให้นำความรู้ไปแปรรูปผลิตภัณฑ์ขาย และถ่ายทอดความรู้สู่เกษตรกรรายอื่นๆ ใน จ.ยโสธร เป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ ในช่วงหน้าแล้งที่การประกอบอาชีพด้านการเกษตรไม่ได้ผลดี พร้อมนี้ ปศุสัตว์จังหวัด ได้มอบใบประกาศเกียรติบัตรเกษตรกรปราดเปรื่อง(Smart Farmer)ดีเด่นระดับจังหวัด ประจำปี 2564 ให้แก่นางสาวกฤติกา วิชาธร เจ้าของศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร เครือข่าย ด้านปศุสัตว์ ต.ตาดทอง อ.เมืองยโสธร เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ต่อไป

 

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 4 มีนาคม 2564)