“ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เป็นประธานโครงการการฝึกอบรมหลักสูตร การเลี้ยง การจัดการ

แม่พันธ์โคเนื้อและโคเนื้อคุณภาพในระบบประณีตและระบบ GFM Farm”

1032021 1

10 มีนาคม 64 น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีการอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาการผลิตตามระบบเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรม จัดตั้งกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงโคเนื้อแบบประณีต(Intensive Farm) เพื่อเพิ่มศักยภาพการผลิตและพัฒนาสู่ระบบโคเนื้ออินทรีย์ และจัดฝึกอบรมหลักสูตร “การเลี้ยง การจัดการแม่พันธ์ุโคเนื้อและโคเนื้อคุณภาพในระบบประณีตและระบบ GFM Farm” เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ด้านการพัฒนาศักยภาพการผลิตโคเนื้อ ให้แก่เกษตรกร/กลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อจังหวัดยโสธร โดยมีนายศรชัย คงสุข ผอ.ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์อุบลราชธานี นายนณฑภัช อาจนาฝาย สัตวแพทย์ชำนาญงาน น.สพ.พัชนี เกษแม่นกิจ นายสัตวแพทย์ปฎิบัติงาน และนายเสรีไทย เสนาราษฎร์ เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ยโสธร ร่วมเป็นวิทยากรในการอบรม โดยมีผู้รับการฝึกอบรมประกอบด้วยเกษตรกรจาก 3 อำเภอในจังหวัดยโสธร ได้แก่ อำเภอเมืองยโสธร 200 ราย อำเภอคำเขื่อนแก้ว 150 ราย อำเภอป่าติ้ว 100 ราย รวมทั้งสิ้น 450 คน โรงแรม เจ.พี.เอ็มเมอรัลดฺ์ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร

 

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 10 มีนาคม 2564)