“ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมตรวจติดตามการตรวจราชการ

ของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า)”

1

15 มี.ค.54 เวลา 15.00 น. น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมนายอพิมล ตานุชนต์ ปศุสัตว์อำเภอเลิงนกทา ร่วมติดตามการตรวจราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์(ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า)เพื่อติดตามการแก้ไขปัญหาของขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเลิงนกทา โดยมีผู้ว่าฯยโสธร นายชลธี ยังตรง และหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ร่วมตรวจติดตาม ในการนี้ ปศุสัตว์จังหวัด ได้จัดให้มีการมอบชุดเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ให้แก่เกษตรกร จากนั้น ลงพื้นที่ตรวจสอบ ณ โคกปออีกว้าง บ้านกุดแข้ด่อน ม.3 ต.กุดเชียงหมี และพื้นที่โคกภูพระ บ้านหินโหง่น ม.10 ต.กุดแห่ อ.เลิงนกทา เพื่อหาข้อมูลประกอบการพิจารณาแก้ไขปัญหาเรื่องที่ดินต่อไป

 

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 15 มีนาคม 2564)