“ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day) ปี 2564”

S 55582970

8 เม.ย.64 เวลา 10.00 น. น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day) ปี 2564 ณ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว บ้านโนนหนองผือ ม.2 ต.คำไผ่ อ.ไทยเจริญ มีนายจักรพงษ์ พันธ์โชติ นายอำเภอไทยเจริญ กล่าวต้อนรับ

นายวิสันต์ พองชัยภูมิ เกษตรอำเภอไทยเจริญ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน โดยมีนายประยงค์ พลขำ เกษตรจังหวัด นายธนนชัย สืบพรม ประมงจังหวัด ผู้แทนส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิฑูรย์ ละคร ปศุสัตว์อำเภอไทยเจริญ และเกษตรกรประมาณ 200 คน ร่วมกิจกรรม ในงาน ได้มีการจัดฐานความรู้ให้เกษตรกรได้เรียนรู้ด้านการปลูกข้าว ปลูกผัก การเลี้ยงสัตว์น้ำ การเลี้ยงปศุสัตว์ การเตรียมดิน และเปิดโอกาสให้ได้แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์กันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และเกษตรกรพร้อมนี้ ส่วนราชการต่างๆได้จัดนิทรรศการ ให้คำปรึกษาแก่เกษตรกร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ฤดูกาลผลิตใหม่ ได้แก่ ด้านองค์ความรู้ในการผลิต ด้านปัจจัยการผลิต ด้านแหล่งเงินทุน ด้านการตลาด และด้านแผนการผลิต โดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่มายึดถือปฏิบัติ ซึ่งจะทำให้เกษตรกรมีความเข้มแข็งและพึ่งตนเองได้ในระยะยาวต่อไป

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 8 เมษายน 2564)