“ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ติดตามโครงการธนาคารโค-กระบือ ตามพระราชดำริ(กรณีพิเศษ)”

824

       วันที่ 21 เมษายน 2564 นายชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธรและนายบรรลือ กล่ำพูล  ปศุสัตว์อำเภอกุดชุม ติดตามสัตว์(โค)โครงการธนาคารโค-กระบือ(กรณีพิเศษ) ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ 10 ได้พระราชทานโค ชื่อ ถุงทองและถุงเงิน ให้นางเกษร พรมชาดา เป็นผู้เลี้ยง ปรากฏว่าโคทั้ง 2 ตัวมีสุขภาพแข็งแรงดี พร้อมนี้ได้แนะนำให้เกษตรกรผู้เลี้ยงได้จัดทำตาข่ายล้อมคอกโคเพื่อป้องกันแมลงดูดเลือด ที่เป็นพาหะนำโรคระบาดสัตว์ ที่บ้านโพนดินแดน หมู่ที่3 ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 21 เมษายน 2564)