“ปศุสัตว์ยโสธร ฝึกอบรมเกษตรกร โครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่ายหลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่ายภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่”

1484670

วันที่ 28 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. นส.พ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เป็นประธาน ในพิธีเปิดการฝึกอบรมเกษตรกร โดยมีนายเด่นพงษ์ ไทยลา ปศุสัตว์อำเภอทรายมูล พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปศุสัตว์อำเภอทรายมูลและเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธรและวิทยากรจาก วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยียโสธร จัดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่าย หลักสูตรพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกลุ่มเครือข่ายภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืนกิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยจัดฝึกอบรมการทำผลิตภัณฑ์ด้านอาหาร 2 เมนู ดังนี้ หมูยอ และลูกชิ้นหมู ที่บ้านสีสุก หมู่ที่ 8 โดยมีเกษตรกรเข้ารับการฝึกอบรม จำนวน 10 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร ซึ่งจากผลการฝึกอบรมทำให้เกษตรกรมีความรู้ ความสามารถ และนำ ความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์โดยทำผลิตภัณฑ์ทางด้านปศุสัตว์ไว้เพื่อบริโภค ในครัวเรือน และทำขายเพื่อก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึ้นในครัวเรือน

 

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 28 เมษายน 2564)