“ปศุสัตว์ยโสธร ส่งเสริมฟาร์มโคขุนหนองแหน เป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการป้องกันโรคลัมปี สกิน”

S 56778796

27 พ.ค.64 เวลา 14.00 น.น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมนายบรรลือ กล่ำพลู ปศุสัตว์อำเภอกุดชุม ปลัด อบต.หนองแหน และท้องถิ่นอำเภอกุดชุม ลงพื้นที่ ฟาร์มโคขุนหนองแหน ตั้งอยู่ เลขที่ 36 ม.7 ต.หนองแหน อ.กุดชุม ของนายสุพี วงศ์พิทักษ์ ซึ่งเป็นที่ตั้งของแปลงใหญ่โคขุน มีสมาชิก 49 ราย เลี้ยงสัตว์ รวม 270 ตัว เพื่อส่งเสริมให้เป็นศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก) เครือข่ายปศุสัตว์ ด้านการเลี้ยงโคขุน และเป็นฟาร์มโคขุนต้นแบบในการป้องกันโรคระบาดสัตว์ โดยเฉพาะโรคลัมปี สกิน ซึ่งเกิดจากแมลงเป็นพาหะนำโรค โดยฟาร์มโคขุนหนองแหนใช้ในการสุมไฟในบ่อซีเมนต์ด้วยใบสาบเสือ ตะไคร้หอม และใบกระเพรา ทำให้เกิดกลิ่นและควันของสมุนไพรช่วยไล่แมลงได้เป็นอย่างดี และใช้ปูนโดโลไมต์โรยที่พื้นคอกเลี้ยงสัตว์ ทำให้พื้นคอกแห้ง ไม่ชื้นแฉะ เก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ไม่ได้ใช้ เพื่อลดแหล่งเพาะพันธุ์แมลง ติดตั้งหลอดไฟไล่แมลง ปรับปรุงฟาร์มให้มีระบบการป้องกันโรคและการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสม(GFM) รวมทั้ง เสริมแร่ธาตุก้อน วิตามิน เพื่อสัตว์มีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ จึงเป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่เกษตรกรรายอื่น เจ้าหน้าที่ได้ขอความร่วมมือให้เกษตรกรช่วยเป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังโรค หากพบสัตว์ป่วย ให้รีบแจ้ง ปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่ทันที เพื่อให้การช่วยเหลือ ทั้งนี้ ขอให้มั่นใจว่า โรคนี้ รักษาหาย เนื้อกินได้ และไม่ติดต่อสู่คน

 

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 27 พฤษภาคม 2564)