“ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร Kick off รณรงค์ป้องกันและกำจัดแมลงนำโรคลัมปี สกินในโค กระบือ”

6

31 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและกำจัดโรคลัมปี สกิน ในโค กระบือ จังหวัดยโสธร ณ กลุ่มวิสาหกิจ โคขุนหนองแหน บ้านหนองแหน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จ.ยโสธร โดย มีนายชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์ จังหวัดยโสธร ร่วมให้การต้อนรับและกล่าวคำรายงาน

โดยจังหวัดยโสธร ลงนาม ประกาศเป็นพื้นที่ป้องกันโรค กำชับให้กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ให้มีการควบคุม ห้ามให้นำวัวแต่ละคอก ปล่อยออกไปเลี้ยงรวมกัน รวมทั้งให้มีการแยกวัวที่ป่วย-ติดเชื้อ แยกออกจากกัน เพื่อป้องกันการติดเชื้อทั้งหมด พร้อมกับประกาศห้ามไม่ให้มีการเคลื่อนย้าย สัตว์เลี้ยง ทุกชนิดข้ามพื้นที่ หมู่บ้าน ตำบล อำเภอ และจังหวัดโดยเด็ดขาด เพื่อเป็นการควบคุมโรคที่เข้มข้น

นายชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร กล่าวว่า จังหวัดยโสธรได้พบการระบาดของโรคลัมปี สกิน (Lumpy skin disease) ในทุกอำเภอ ปัจจุบันมีรายงานสัตว์ป่วยโคเนื้อและมีแนวโน้มแพร่กระจายของโรคเป็นวงกว้าง โรคลัมปี สกิน เป็นโรคประจำถิ่นในประเทศแถบแอฟริกา ถือเป็นโรคอุบัติใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในประเทศไทย โดยเกิดจากเชื้อไวรัส Lumpy skin disease หรือเชื้อไวรัสฝีดาษในตระกูล Capripoxvirus โดยโค-กระบือ จะมีไข้สูง ซึม เบื่ออาหารจึงมีการ ดังนั้นจึงได้พ่นควันไล่แมลงสาธิตให้เกษตรกรดูเพื่อเป็นการไล่แมลงที่ดีและเหมาะสมพร้อมทั้งปลอดภัยกับคนและสัตว์เลี้ยงได้ดี

 

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 31 พฤษภาคม 2564)