“ปศุสัตว์ยโสธร บูรณาการกับ อบต.หนองคูสร้างเครือข่ายอาสาประจำหมู่บ้าน เฝ้าระวังโรคลัมปี สกิน

S 56951089

1 มิ.ย.64 เวลา 09.00 น.น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเมืองยโสธร บูรณาการร่วมกับนายทัศนัย ขันเงิน นายก อบต.หนองคู ลงพื้นที่ ศาลาอเนกประสงค์ บ้านหนองคู ม.1 ต.หนองคู อ.เมืองยโสธร เสริมสร้างความรู้เรื่องโรคลัมปี สกิน แก่อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน 30 ราย เพื่อให้เป็นเครือข่ายในการเฝ้าระวังโรค ซึ่ง อบต.หนองคู ได้จัดซื้อสารกำจัดแมลงและเวชภัณฑ์ให้การสนับสนุนเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ จากนั้น เข้าพ่นหมอกควันกำจัดแมลง ยุง ตามคอกสัตว์ในหมู่บ้าน มอบแร่ธาตุก้อนบำรุงสุขภาพสัตว์ ให้คำแนะนำการป้องกันแมลง เช่น การกางมุ้ง การติดหลอดไฟไล่แมลง หมั่นเก็บมูลสัตว์ ไม่ให้คอกชื้นแฉะ กำจัดแหล่งเพาะพันธ์ุแมลง หากพบสัตว์ป่วยให้เครือข่ายอาสาเฝ้าระวังโรครีบแจ้งเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ทันที เพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป

 

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 2 มิถุนายน 2564)