“ปศุสัตว์ยโสธร ร่วมกับ อบต.หัวเมือง ตั้งคลังยาสัตว์ สนับสนุนการเลี้ยงโคเนื้อแปลงใหญ่”

S 57426179

15 มิ.ย.64 เวลา 09.30 น.น.สพ. ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมนายนิกร ศิริศักดิ์สกุล นายก อบต.หัวเมือง และนายปรีชา ชำกรม ปศุสัตว์อำเภอมหาชนะชัย ลงพื้นที่ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโคขุน ตำบลหัวเมือง บ้านหัวเมือง หมู่ที่ 1 ตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย เพื่อจัดตั้งคลังยาสัตว์ สำหรับใช้ดูแลสุขภาพสัตว์ของกลุ่ม สนับสนุนการเลี้ยงโคเนื้อแบบแปลงใหญ่ ซึ่งมีสมาชิก 67 ราย เลี้ยงโคเนื้อรวม 484 ตัว โดยกลุ่มเกษตรกรจะเลี้ยงโคต้นน้ำสายพันธ์ุโควากิว ส่งขายลูกโคหย่านมที่อายุ 5 เดือน ราคาตัวละประมาณ 30,000 บาท เพื่อการนำไปขุนต่อเป็นเนื้อเกรดพรีเมี่ยม เจ้าหน้าที่ได้ให้คำแนะนำการป้องกันโรคลัมปี สกิน มอบแร่ธาตุก้อนเพื่อบำรุงสุขภาพสัตว์ และพ่นหมอกควันกำจัดแมลงบริเวณคอกสัตว์ สำหรับการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อแบบแปลงใหญ่ มีกิจกรรมรวม 5 ด้าน ได้แก่ ด้านการลดต้นทุนการผลิต ด้านการเพิ่มผลผลิต ด้านการพัฒนาคุณภาพ มาตรฐาน ด้านการบริหารจัดการ และด้านการตลาด เพื่อให้กลุ่มเกษตรกรมีความมั่นคง และยั่งยืนในการประกอบอาชีพต่อไป

 

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 15 มิถุนายน 2564)