“ปศุสัตว์ยโสธร ร่วมพิธีเปิดกิจกรรม “Kick off โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่
พร้อมส่งมอบพันธุ์สัตว์ปีก”
S 57712801
21 มิ.ย.64 เวลา 09.30 น.น.สพ.ชาติชาย ยิ้มเครือ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมนายดำรงศักดิ์ หงษ์ทะนี ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์ น.สพ.พิทักษ์ เผ่าผา รักษาการหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และนายสถาพร จุลสัตย์ ปศุสัตว์อำเภอเมืองยโสธร ร่วมกิจกรรม “kick off แปลงเกษตรทฤษฎีใหม่ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ แปลงเกษตรกร นางพรรณี สืบศรี บ้านเลขที่ 231 หมู่ที่ 7 ตำบลหนองคู อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมีนายชลธี ยังตรง ผู้ว่าฯยโสธร เป็นประธานเปิด มีนายคมสันต์ จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 14 รองผู้ว่าฯ ปลัดจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมงาน เพื่อส่งมอบสระเก็บกักน้ำขนาด 1 ไร่ ในพื้นที่โครงการของเกษตรกร 5 ไร่ สำหรับด้านปศุสัตว์ได้มอบพันธุ์ไก่พื้นเมือง พันธุ์เป็ดเนื้อ เวชภัณฑ์ แร่ธาตุ และท่อนพันธุ์หญ้าเนเปียร์ปากช่อง 1 ให้แก่เกษตรกร

 

(ภาพ - ข่าว: กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ 21 มิถุนายน 2564)