"จังหวัดยโสธร จัดพิธีมอบโค-กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ยากจน
ในพื้นที่จังหวัดยโสธร ภายใต้การดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย
อย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับจังหวัด (ศจพ.จ.)SDGs"
*************************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

220208

วันที่ 15 มิถุนายน 2566 เวลา 10.00 น. นายวิรุจ วิชัยบุญ ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานพิธีมอบสัตว์โค-กระบือ โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้ยากจน
ในพื้นที่จังหวัดยโสธร ภายใต้การดำเนินงานศูนย์อำนวยการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับจังหวัด (ศจพ.จ.)
เพื่อขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) มีหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดยโสธรร่วมพิธี ซึ่งนายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธรเป็นผู้กล่าวรายงาน ณ บริเวณสำนักสงฆ์เขาอภิญญา(ภูแผงม้า) บ้านโนนประทาย หมู่ 5 ตำบลหนองแหน อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร โดยมอบโคให้ประชาชนผู้ยากจน ตามเกณฑ์ TPMap ThaiQM และ จ.ป.ฐ. ที่ผ่านการประชาคมจากหมู่บ้านจำนวน 9 ราย
*************************

#ข่าว #ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร