"สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมลงพื้นที่ตรวจรับรองโครงการร้านอาหารปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q จังหวัดยโสธร ร่วมกับคณะทำงานโครงการฯ "
***********************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
***********************

F53067B2 091C 4399 AB6C 4F7F6C31B6E5 L0 001

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางสาวณัฏฐ์ธวรรณ วงษ์เจริญ นักวิชาการสัตวบาล กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมลงพื้นที่ตรวจรับรองร้านอาหารปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q จังหวัดยโสธร ร่วมกับคณะทำงานโครงการฯ ในพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร จำนวน 4แห่ง และอำเภอทรายมูล 1 แห่ง ประกอบด้วย
1. ร้าน ฌ CHERPUNN ต.ในเมือง
2. ร้านชมสวน ต.ตาดทอง
3. ร้านครัวผู้ใหญ่ดวง ต.ทุ่งนางโอก
4. ร้านครกนัวครัวแซบ ต.ทรายมูล
5. ร้านครัวราชาวดี ต.สำราญ
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รู้จักร้านอาหารที่มีการใช้วัตถุดิบปลอดภัย และส่งเสริมให้สถานที่จำหน่ายสินค้า Q เป็นแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่มีความปลอดภัยอีกช่องทางหนึ่ง
***********************
"ปศุสัตว์ยโสธร ยินดีรับใช้ เต็มใจให้บริการ"
#ข่าว #กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์จังหวัดยโสธร