ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมกับด่านกักกันสัตว์จังหวัดยโสธร ดำเนินตรวจรับรองที่พักซากสัตว์เพื่อต่ออายุจำนวน 2 แห่ง
***********************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
***********************

S 47743006

วันที่ 19 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายพิทักษ์ เผ่าผา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วยนายทรงศักดิ์ วงศ์สุพรรณ หัวหน้าด่านกักกันสัตว์ยโสธร เข้าตรวจสอบที่พักซากสัตว์ของบริษัท ซีพีเอฟ(ประเทศไทยจำกัด) มหาชน จำนวน 2 แห่ง เพื่อขอต่ออายุจำนวน 2 แห่ง ดังนี้

1. โรงชำแหละสุกรยโสธร เลขที่ 272 ม.3 ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล

2. โรงตัดแต่งและแปรรูปสุกรยโสธร เลขที่ 150 ม.15 ต.ทรายมูล อ.ทรายมูล

เพื่อให้ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบกรมปศุสัตว์ พบว่าที่พักซากสัตว์ทั้ง 2 แห่ง ดำเนินการถูกต้องตามระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการตรวจรับรองสถานกักกันสัตว์และที่พักซากสัตว์ตามกฎหมายว่าด้วยโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2555
***********************

"ปศุสัตว์ยโสธร ยินดีรับใช้ เต็มใจให้บริการ"
#ข่าว #กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์จังหวัดยโสธร