"ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมติดตามผลการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 1/2566"
*************************************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง

80563

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 13.00 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายชัชวาล หินซุย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมติดตามผลการดำเนินโครงการ ตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัด ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 ครั้งที่ 1/2566 ณ ศาลาประชาคมบ้านดอนเรือ ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง

***************************
#ข่าว #กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ #สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร