"สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมลงพื้นที่ตรวจรับรองโครงการร้านอาหารปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q จังหวัดยโสธร ร่วมกับคณะทำงานโครงการฯ "
***********************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
***********************

166874

วันที่ 20 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นางสาวณัฏฐ์ธวรรณ วงษ์เจริญ นักวิชาการสัตวบาล กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมลงพื้นที่ตรวจรับรองร้านอาหารปลอดภัยเลือกใช้สินค้า Q จังหวัดยโสธร ร่วมกับคณะทำงานโครงการฯ ในพื้นที่จังหวัดยโสธร จำนวน 7 ร้าน ณ พื้นที่อำเภอเมืองยโสธร 3 ร้าน อำเภอมหาชนะชัย 2 ร้าน และอำเภอคำเขื่อนแก้ว 2 ร้าน จังหวัดยโสธร ได้แก่
1. ครัวเมืองยศ โรงแรมเจพี เอ็มเมอรัล ต.ในเมือง อ.เมืองยโสธร
2. ร้านอั๋นโภชนา ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย
3. ร้านกกกะเบาคาเฟ่ ต.ฟ้าหยาด อ.มหาชนะชัย
4. ร้านครัวป๋าหวิน ต.ดงแคนใหญ่ อ.คำเขื่อนแก้ว
5. ร้านปุ๋ยโภชนา ต.ลุมพุก อ.คำเขื่อนแก้ว
6. ร้าน Yasothon Orchid Steak & Pizza Restaurant ต.น้ำคำใหญ่ อ.เมืองยโสธร
7. ร้านน้องเก้าลาบเป็ด ต.ในเมือง
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ผู้บริโภคได้รู้จักร้านอาหารที่มีการใช้วัตถุดิบปลอดภัย และส่งเสริมให้สถานที่จำหน่ายสินค้า Q เป็นแหล่งรับซื้อผลผลิตทางการเกษตรที่มีความปลอดภัยอีกช่องทางหนึ่ง

***********************
#ข่าว #กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์จังหวัดยโสธร