"สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดชุม มอบปัจจัยการผลิต กิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มชุมชน โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2566"
*********************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
***********************

240549
วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายธานินทร์
จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายอพิมล ตานุชนม์ ปศุสัตว์อำเภอกุดชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ดำเนินการมอบปัจจัยการโครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มชุมชน ผู้นำ VRIO เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ product Champin ประจำปี 2566 เพื่อส่งเสริมอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ต่อยอดให้เกิดรายได้ภายในชุมชน โดยกลุ่มเกษตรกรบ้านสุขสว่าง หมู่ 9 และกลุ่มเกษตรกรบ้านโนนใหญ่ หมู่ 11 ตำบลห้วยแก้ง อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร
***********************
“ปศุสัตว์ยโสธร ยินดีรับใช้ เต็มใจบริการ
***********************
#ข่าว #สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดชุม #กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ จังหวัดยโสธร