"สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทรายมูล ออกปฏิบัติงานส่งเสริมการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2566 "
*****************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
*****************

240570
วันที่ 11 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายเด่นพงษ์ ไทยลา ปศุสัตว์อำเภอทรายมูล  พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ออกปฏิบัติงานส่งเสริมการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริม เกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมย่อยพัฒนาผลิตภัณฑ์ ของกลุ่มชุมชนผู้นำ VRIO ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร บ้านสีสุก หมู่ที่ 5 ตำบลดู่ลาด อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร โดยมีเกษตรกร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 20 ราย มีการทำผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกรเป็น 2 ประเภท
1. แหนมสุกร
2. เนื้อแดดเดียว
เกษตรกรที่มาร่วมกิจกรรมมีความพึงพอใจเป็นอย่างยิ่ง เนื่องจากสามารถนำไปประกอบเป็นอาชีพและทำเป็นอาหารรับประทานในครอบครัวได้
***********************
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ยินดีรับใช้ เต็มใจให้บริการ
***********************
#ข่าว #สำนักงานปศุสัตว์อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร