"สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองยโสธร ออกปฏิบัติงานส่งเสริมการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2566 "
*****************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
*****************

242533
วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายสมศักดิ์ ธรรมบุตร ปศุสัตว์อำเภอเมืองยโสธร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ และเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์อำเภอเมืองยโสธร ออกปฏิบัติงานส่งเสริมการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริม เกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมย่อยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มชุมชนผู้นำ VRIO ณ ศาลาประชาคม บ้านท่าค้อ หมู่ที่ 6 ตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมีเกษตรกร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 20 ราย มีการทำผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกรเป็น 2 ประเภท
1. แหนมหมู
2. หมูแดดเดียว
เพื่อส่งเสริมอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ต่อยอดให้เกิดรายได้ภายในชุมชนต่อไป
******************
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ยินดีรับใช้ เต็มใจให้บริการ
******************​
#ข่าว #สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร