"สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองยโสธร ออกปฏิบัติงานส่งเสริมการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ โครงการพัฒนาเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ ด้านปศุสัตว์ ปีงบประมาณ 2566"
*****************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
*****************

242545
วันที่ 13 กรกฎาคม 2566 เวลา 09.00 น.
นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายสมศักดิ์ ธรรมบุตร ปศุสัตว์อำเภอเมืองยโสธร นายนพดล ตานุชนม์ สัตวแพทย์ชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองยโสธร ออกปฏิบัติงานส่งเสริมการทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อสัตว์ โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริม เกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2566 กิจกรรมย่อยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มชุมชนผู้นำ VRIO ณ ศาลาประชาคม บ้านเหลื่อม หมู่ที่ 3 ตำบลขุมเงิน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร โดยมีเกษตรกร เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน 20 ราย มีการทำผลิตภัณฑ์จากเนื้อสุกรเป็น 2 ประเภท
1. แหนมหมู
2. หมูแดดเดียว
เพื่อส่งเสริมอาชีพ การแปรรูปผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตร ต่อยอดให้เกิดรายได้ภายในชุมชนต่อไป
******************
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ยินดีรับใช้ เต็มใจให้บริการ
*****************
#ข่าว #สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร