"ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ”
***********************
ครอบครัวปศุสัตว์ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
***********************

719371
วันที่ 14 กรกฎาคม 2566
เวลา 09.00 น.
นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายฐิตินันท์ วิเศษวงศา หัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ และนายสมศักดิ์ ธรรมบุตร ปศุสัตว์อำเภอเมืองยโสธร ร่วม ตรวจ ติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดี กรมปศุสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามเป้าหมายตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ รอบที่ 2/2566 ณ ฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธ์ุดี ประเภทการใช้ประโยชน์จากพันธุุกรรมและเทคโนโลยี ชนิดสัตว์แพะ ของนายคิดดี คนธรรมดี 221 ม.3 ต.หนองหิน อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร และฟาร์มเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีประเภทการใช้ประโยชน์จากพันธุกรรมและเทคโนโลยี ชนิดสัตว์ สุกร ของนายอุดมศักดิ์ แก้วจันทร์วงษ์ 33 ม.10 ต.เดิด อ.เมือง จ.ยโสธร
***********************
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ยินดีรับใช้ เต็มใจให้บริการ
***********************
#ข่าว #กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ #สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองยโสธร