"ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมประชุมหารือความร่วมมือโครงการการพัฒนายกระดับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม"
***********************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
***********************

248236
วันที่ 21 กรกฎาคม 2566
เวลา 09.30 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย และปศุสัตว์อำเภอ ร่วมหารือกับนายนิคม กันยานะ นักวิชาการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) และคณะผู้รับผิดชอบโครงการการพัฒนายกระดับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ในพื้นที่ 5 จังหวัด คือ ยโสธร มหาสารคาม ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีสะเกษ พร้อมด้วย ผศ. กฤษฎา บูรณารมย์ รองอธิบดีคณะสัตวศาสตร์ มรภ.อุบลฯ เพื่อหาเกษตรกรในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการฯ โดยมุ่งหวังผลิตเจ้าหน้าที่ผสมเทียมเพื่อยกระดับการสร้างรายได้ให้เกษตรกร สร้างฟาร์มGFM แผนการผลิตไบโอแก๊สจากมูลโค และจุดการเรียนรู้การผลิตปุ๋ยจากมูลสัตว์ในพื้นที่ อ.ค้อวัง และอ.มหาชนะชัย ข้อมูลที่ได้จะนำไปจัดทำแผนงานในขั้นตอนต่อไป
***********************
"ปศุสัตว์ยโสธร ยินดีรับใช้ เต็มใจให้บริการ"
***********************
#ข่าว #กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์จังหวัดยโสธร