"ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ประชุม หารือแผนการพัฒนานักผสมเทียมชุมชน และแผนการผสมเทียมโคเนื้อที่ตรงตามความต้องการของตลาด ร่วมกับ สวทช."
*******************
ครอบครัวปศุสัตว์ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
***********************

248239
วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566
เวลา 09.00 น.
นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วย กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ปศุสัตว์อำเภอมหาชนะชัย และปศุสัตว์อำเภอค้อวัง ร่วมประชุม หารือแผนการพัฒนานักผสมเทียมชุมชนและแผนการผสมเทียมโคเนื้อที่ตรงตามความต้องการของตลาด ร่วมกับ สำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช) ตามโครงการ การพัฒนายกระดับเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ ด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร
***********************
"ปศุสัตว์ยโสธร ยินดีรับใช้ เต็มใจให้บริการ"
***********************
#ข่าว #กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ จังหวัดยโสธร