"สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ดำเนินกิจกรรม 5ส"
************************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
***********************
271965 0
วันที่ 4 สิงหาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่ายและเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมดำเนินกิจกรรม 5ส ตามโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงานด้วยกิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) ของปีงบประมาณ 2566 ของกรมปศุสัตว์ เพื่อเป็นพื้นฐานการพัฒนาคุณภาพการปฏิบัติงาน ในการที่จะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการมีสุขภาพที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน และเกิดความสะอาดเรียบร้อยในสำนักงาน ทั้งนี้ ปศุสัตว์จังหวัดยโสธรได้ประกาศนโยบาย และเป้าหมายของการจัดทำกิจกรรม 5 ส กำหนดให้ทุกวันศุกร์แรกของเดือนเป็นวัน 5 ส ของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดยโสธร เพื่อสนับสนุนและกระตุ้นให้มีการทำกิจกรรม 5 ส อย่างต่อเนื่อง
***************************
“ปศุสัตว์ยโสธร ยินดีรับใช้ เต็มใจให้บริการ”
***************************