"สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดชุม มอบวัสดุการเกษตร ศูนย์เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์)"ปีงบประมาณ 2566"
*********************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
*********************

163543 0
วันที่ 7 สิงหาคม 2566
เวลา 10.00 น. นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล
ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร มอบหมายให้นายอพิมล ตานุชนม์ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดชุม ส่งมอบปัจจัยการผลิต เครือข่าย ศพก. (ด้านปศุสัตว์) นายสุดใจ อ่อนบัวขาว 153 ม.1 ต.ห้วยแก้ง อ.กุดชุม มอบแร่ธาตุ ก้อน จำนวน 15 ก้อนๆละ 5 กิโลกรัม พร้อมทั้งตรวจเยี่ยมฟาร์ม แนะนำการปลูกพืชอาหารสัตว์เพิ่มเติมในพื้นที่ว่าง จำนวน 1 ไ่ร่ พร้อมทั้งศึกษาดูการติดตั้งระบบน้ำโซล่าเชลล์ไว้ใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์
********************
"ปศุสัตว์ยโสธร ยินดีรับใช้ เต็มใจให้บริการ"
********************
#ข่าว #สำนักงานปศุสัตว์อำเภอกุดชุม
จังหวัดยโสธร