“ปศุสัตว์​จังหวัดยโสธร ​ ร่วมต้อนรับ​นายกรัฐมนตรี​ และคณะ ในการลงพื้นที่จังหวัด​ยโสธร​"
*******************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
********************
LINE ALBUM 71066 11
วัน​เสาร์​ที่ 7 ตุลาคม 2566 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธรในนามของผู้แทนกรมปศุสัตว์ พร้อมเจ้าหน้าที่​สนง.ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ร่วมกับจังหวัดยโสธรทุกภาคส่วน ให้การต้อนรับนายเศรษฐา​ ทวี​สิน​ นายกรัฐมนตรี​ พร้อมคณะ ในการติดตามรับทราบปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการของประชาชนเพื่อกำหนดแผนงาน/โครงการแก้ไขปัญหาระยะยาวของพื้นที่จังหวัดยโสธร
โดยในด้านปศุสัตว์​นายกรัฐมนตรีและคณะได้มอบเสบียงสัตว์ เวชภัณฑ์​ ถุงยังชีพสำหรับสัตว์ และน้ำดื่มสะอาด รวมทั้งปัจจัยด้านการเกษตรอื่นที่จำเป็น อาทิ พันธุ์พืชผัก สารชีวภัณฑ์ สารหมักชีวภาพ และอาหารแห้งแก่ประชาชนที่ประสบอุทกภัย ณ บ้านทรายงาม หมู่ 5 ต.กุดกุง อ.คำเขื่อนแก้ว​ จ.ยโสธร
********************
"ปศุสัตว์ยโสธร ยินดีรับใช้ เต็มใจให้บริการ"
********************