"จังหวัดยโสธร ตรวจติดตามโครงการโคเนื้อคุณภาพสูง ปี 66"
********************
ครอบครัวปศุสัตว์ ทำด้วยใจ ทำให้ไว ทำได้จริง
********************
1
วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2566 นายธานินทร์ จุฑาทิพย์ชาติกุล ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร พร้อมด้วยนายชัชวาล หินซุย หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ ร่วมกับสำนักงานตรวจสอบภายในจังหวัดยโสธร ติดตามตรวจสอบการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์โครงการเพิ่มศักยภาพการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูง งบกลุ่มจังหวัดโขงชีมูล งบประมาณ พ.ศ.2566
พบว่าวัสดุครุภัณฑ์ในโครงการครบถ้วน มีสภาพดี มีการใช้งานอย่างคุ้มค่า
******************
"ปศุสัตว์จังหวัดยโสธร ยินดีรับใช้ เต็มใจให้บริการ"
******************